top of page

Regulamin Balu Mistrzów Sportu

Postanowienia ogólne
 1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Wydarzenie Sportowe 2023 roku oraz Nadzieje Sportowe Powiatu i miasta Płocka (zwanych dalej łącznie „Plebiscytem”) organizuje Food Sport sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Starostwem Powiatowym w Płocku, Urzędem Miasta Płocka, Tygodnikiem Płockim, Portalem Płock, TV Mazowsze, Radio Płock, Radio Mixx oraz Katolickim Radiem Diecezji Płockiej (zwanych dalej łącznie „Organizatorami” .

 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie   Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Wydarzenie Sportowe 2023 roku oraz Nadzieje Sportowe Powiatu i miasta Płocka.

 3. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

- w I Etapie „Organizatorzy” wyłaniają listę nominowanych w każdej z czterech kategorii „Plebiscytu”.

- II Etap to głosowanie internetowe i za pośrednictwem kuponów drukowanych w Tygodniku Płockim. Każdy głosujący może oddać po jednym głosie w każdej kategorii „Plebiscytu” oraz w każdej z metod głosowania.

 1. „Organizatorzy” jak również  instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji „Plebiscytu”, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z ich organizacją.

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest publikowany w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym na www.balmistrzówsportu.pl, oraz na stronach mediów partnerów plebiscytu. Dodatkowe informacje dotyczące „Plebiscytu” publikowane są w specjalnym serwisie internetowym umieszczonym www.balmistrzówsportu.pl . Lista nominowanych będzie emitowana przez media partnerów plebiscytu  www.balmistrzówsportu.pl.

 3. Do głosowania w „Plebiscycie” uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie osoby fizyczne reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie za pośrednictwem Internetu oraz kuponów drukowanych w Tygodniku Płockim  w ramach II Etapu „Plebiscytu” rozpocznie się dniu 8 marca 2024 r. o godzinie 8:00 i zakończy się̨ 4 kwietnia 2024 roku o godzinie 00:00, zgodnie z informacją słowno-graficzną podaną w mediach oraz na stronie „Organizatora” www.balmistrzówsportu.pl.

Komisja Plebiscytowa
 1. Przebiegiem „Plebiscytu” kieruje powołana przez „Organizatora” Komisja Plebiscytowa (zwana dalej: „Komisją”).

 2. W skład Komisji wejdzie pieć osób delegowanych przez „Organizatora”. Przebieg prac Komisji obserwować będzie niezależna od „Organizatora” Kapituła Plebiscytu.

10. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety, które rozpocznie się w dniu 8 marca 2024 roku i będzie trwać́ do dnia 4 kwietnia 2024 roku (termin dostarczenia kuponów do siedziby Tygodnika Płockiego ), przebiegnie według następujących zasad:

 1. głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach drukowanych w gazecie

„Tygodnik Płocki”, publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywać w każdym wydaniu „Tygodnika Płockiego”

ukazującym się w dniach od 8 marca 2024– 4 kwietnia 2024 roku, każdy kupon zawiera: miejsce na przyporządkowanie przy liście nominowanych w „Plebiscycie”.

 1. kupon z głosem jest ważny, jeśli spełnia wszystkie następujące kryteria:

  • został wycięty z oryginalnego egzemplarza „Tygodnika Płockiego”,

  • dotyczy Plebiscytu roku 2024 chyba 2023

  • przyporządkowanych zostało 1 głos na nominowanych w danej kategorii

  • jest podpisany we wskazanym miejscu,

  • został doręczony drogą pocztową w przesyłce zwykłej, poleconej lub pocztą kurierską i dotarł na adres Redakcji Tygodnika Płockiego do dnia 4 kwietnia 2024 roku, zgodnie z zapisem poniżej.

 2. adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następujący: Tygodnik Płocki, Plac Stary Rynek 27, 09-400 Płock.  Kupony doręczone do Tygodnika Płockiego  po dniu 4 kwietnia 2024 roku, lub kupony doręczone osobiście, nie będą uwzględnione w „Plebiscycie”,

 3. każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę̨ kuponów wyciętych z gazety.

13. Głosowanie poprzez strony internetowe www.balmistrzowsportu.pl, które rozpocznie się w dniu 8 marca 2024 roku o godz. 8:00 i będzie trwać́ do dnia 4 kwietnia 2024  roku do godz. 00:00, przebiegnie według następujących zasad:

 1. głosujący na stronie www.balmistrzowsportu.pl użytkownik możne wybrać

tylko jednego kandydata spośród każdej z kategorii  klikając w okienko, przy jego nazwisku, a następnie kliknąć wyślij co jednocześnie jest akceptacją regulaminu

 1. głos jest ważny, gdy głosujący wybierze jednego nominowanego  w danej kategorii z listy. 

 2. każdy z głosujących poprzez stronę www.balmistrzówsportu.pl  może oddać swój głos raz z jednego urządzenia.

 1. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu e-mail lub numerów telefonów, wyłącznie w celu oddania głosu.

 2. Głosy, które zostaną oddane w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, zostaną anulowane i nie zostaną̨ wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników. 

Sposoby i zasady głosowania w ramach II Etapu Plebiscytu
 1. W dniu 6 kwietnia 2024 roku w trakcie Balu Mistrzów Sportów zostanie zaprezentowana lista nominowanych biorących udział w „Plebiscycie”. Nominowani z największą liczbą głosów w kategorii zostaną ogłoszeni zwycięzcami.

 2. Największa liczba głosów oznacza sumę oddanych głosów na danego nominowanego w danej kategorii każdą z metod głosowania czyli drogą internetową i za pośrednictwem kuponów drukowanych w Tygodniku Płockim

 3. Obliczenia głosów po II Etapie Plebiscytu dokonuje Kapituła w imieniu Organizatora lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne wynajęte do tego zadania.

bottom of page